تماس با ما

توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان
بنگاه معاملات صنعت, توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان

تلفن:

+98 21 4604 7188
+98 21 4604 5218
فکس:
+98 21 8977 4261